Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
deszcz
20°C
https://trzcinsko-zdroj.pl/pozyskane-dofinansowania.html

Informacja w sprawie wyborów

Warunki udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497). 

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) ma obywatel polski, który: 

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat; 
 2. nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 
 3. nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu; 
 4. nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. 

Wyborca jest ujmowany tylko w jednym spisie wyborców. 

I. GŁOSOWANIE W MIEJSCU STAŁEGO ZAMIESZKANIA W POLSCE

 

W spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania zostanie ujęty wyborca: 

 • zameldowany na pobyt stały na obszarze danej gminy, 
 • ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania, 
 • nigdzie niezamieszkały stale przebywający na obszarze gminy, ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze tej gminy. 

 

II.   GŁOSOWANIE POZA MIEJSCEM STAŁEGO ZAMELDOWANIA/ZAMIESZKANIA

Wyborca, który:

 • stale przebywa poza miejscem zameldowania na pobyt stały, 
 • nieujęty jest w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców, 
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a nie jest obywatelem polskim i mieszka na stałe w Gminie Trzcińsko-Zdrój,

może wziąć udział w głosowaniu i w referendum, jeżeli złoży wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. Ujęcie w stałym obwodzie głosowania daje wyborcy możliwość głosowania w miejscu zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów. Nie jest wpisem jednorazowym (skutkuje na każde kolejne wybory/referenda). Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania można składać przez cały rok.

UWAGA: Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach, jednakże należy mieć na uwadze, że Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku. 

Decyzję o ujęciu w stałym obwodzie głosowania wyborca uzyska wtedy, kiedy zostanie ustalone, że osoba mieszka na stałe pod określonym adresem na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój. W tym celu należy przedłożyć np.: 

 • oświadczenia o stałym zamieszkaniu, 
 • oświadczenie właściciela lokalu, 
 • dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój (np. rachunki).

TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Wyborca, który:

 • czasowo przebywa poza miejscem zameldowania na pobyt stały,
 • czasowo przebywa poza miejscem zamieszkania, 
 • nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców 

może wziąć udział w głosowaniu i w referendum w miejscu czasowego pobytu, jeżeli w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r. złoży wniosek o:

 1. wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania: Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu zamieszkania, a w dniu głosowania dopisany do spisu w obwodowej komisji wyborczej w miejscu pobytu, po przedłożeniu tego zaświadczenia. W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, jak też nie będzie możliwe wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. 
 2. wniosek o zmianę miejsca głosowania: Jest to jednorazowe dopisanie się do spisu wyborców Gminy Trzcińsko-Zdrój. Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.

 

PEŁNOMOCNICTWO

Pełnomocnictwo do głosowania sporządzone do wyborów do Sejmu i Senatu dotyczy również referendum wyznaczonego na 15 października 2023 r. Wydawane jest tylko jedno pełnomocnictwo i na jego podstawie pełnomocnik może głosować w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Głosować przez pełnomocnika mogą:

 • wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.


Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawa wyborcze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydaci w wyborach. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć maksymalnie od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. 

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów, tj.  6 października 2023 r.   Wniosek składa się na formularzu, określonym w przepisach. Do wniosku dołącza się:

 • pisemną zgodę na dedykowanym formularzu osoby mającej być pełnomocnikiem;
 • w przypadku osób niepełnosprawnych: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.


Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:

śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;
wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy lub zostanie mężem zaufania.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w obwodzie w dniu głosowania.

Wnioski można składać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju lub w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl. 

Wyborcy mają możliwość sprawdzić, gdzie głosują za pośrednictwem usługi elektronicznej dostępnej na stronie obywatel.gov.pl.

Serwis pozwala sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców, w tym informację o tym gdzie głosujesz (w wyborach do Sejmu i Senatu oraz referendum). Aby uzyskać dostęp do swoich danych wymagane jest zalogowanie się do usługi, a następnie przejście do sekcji „Twoje dane" oraz do zakładki: „Centralny Rejestr Wyborców".

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, pokój nr 6 lub pod numerem telefonu 91 4148 088 wew. 28 lub 34.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!