Zapraszamy na LV Sesję Rady Miejskiej

Sesja-Rady-Miejskiej 

Serdecznie zapraszamy na LV Sesję Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2023 r. /piątek/ o godz. 13:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku – Zdroju.

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej:                                                                                                                                                                                                  

1.  Sprawy regulaminowe:

a)  otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;

b)   przyjęcie porządku dziennego obrad.

2. Informacja Burmistrza Gminy. 

3.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Raport o stanie Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2022 r.:

  • przedstawienie raportu, (druk nr 1/LV),
  • debata nad raportem,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój wotum zaufania (druk nr 2/LV).


6. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój za 2022 rok:  

  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (druk nr 3/LV),
  • prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022 (druk nr 4/LV),
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2022 rok  (druk nr 5/LV).


7. Udzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój:  

  • odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r. (druk nr 6/LV),
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r. (druk nr 7/LV),
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój (druk nr 8/LV).


8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz ENEA Operator Sp. z  o.o. z siedzibą w Poznaniu (druk nr 9/LV).

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (druk nr 10/LV).

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (druk nr 11/LV).

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (druk nr 12/LV).

12. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Trzcińsko-Zdrój (druk nr 13/LV).

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Trzcińsko – Zdrój (druk nr 14/LV).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/416/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki  pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (druk nr 15/LV).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za świadczenia Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć (druk nr 16/LV).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2023 (druk nr 17/LV).

17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój (druk nr 18/LV).

18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój (druk nr 19/LV).

19. Wolne wnioski i zapytania.

20. Zakończenie sesji.

 

Sesja transmitowana jest na żywo na kanale youtube pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCJHqzyYoEst8ge4IHPf4SHA

Wszystkie sesje w wersji wideo dostępne są na kanale: https://trzcinskozdroj.tv-polska.eu/    

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności