Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju

SP_T-Z 

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. 2 Lutego 3, 74-510 Trzcińsko-Zdrój. Oferty należy składać osobiście (w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju) lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju”, w terminie do 06 lipca 2023 r. do godziny 15.00 na adres:  Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój. Liczy się termin wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez: Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój Urząd Miejski, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu składania ofert przez kandydatów. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Więcej informacji dotyczące konkursu z załączniku.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora SP Trzcińsko-Zdrój.pdf
Format: pdf, 168.56 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności