Dziś jest poniedzialek 08 sierpnia 2022, dziś są imieniny: Emila i Cyryla

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
11630231
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH

dodano: 2022-08-05 15:05:44

 

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza sprzedaż w formie pisemnego składania ofert  następującego składnika majątkowego stanowiącego własność Gminy Trzcińsko-Zdrój: 39 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów  typu „dzwon” o poj. 1,5 m³ - kolor żółty, 24 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów  typu „dzwon” o poj. 1,5 m³ – kolor niebieski. Cena wywoławcza 100,00 zł za sztukę.

Sprzedający dopuszcza możliwość sprzedaży części ww. pojemników.

    1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca

Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju najpóźniej do godziny 10:00 w dniu 26.08.2022 roku. Wypełnioną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta pisemna na sprzedaż pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, nie otwierać przed 26.08.2022 godz. 11:00". Ofertę należy adresować na Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15,74-510 Trzcińsko-Zdrój. Oferta jest wiążąca do 25.09.2022 r.

    1. Miejsce i termin ogłoszenia o wyborze oferty

Wybór oferty albo braku wyboru oferty zostanie ogłoszone w dniu 26.08.2022 roku o godzinie 11:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

    1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego

Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów można oglądać w Trzcińsku-Zdroju na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Spokojnej 11 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00. Przed planowanym przyjazdem należy telefonicznie ustalić konkretny dzień i godzinę przyjazdu pod numerem telefonu 91 4148088 wew. 31.

    1. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta

Oferta pisemna złożona w toku składania ofert powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem mienia ruchomego lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
 4. dowód zapłaty wadium — kopia

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w miejscu i terminie określonym
w ogłoszeniu o sprzedaży. Za złożenie oferty niezgodnie z informacjami zawartymi
w ogłoszeniu odpowiada oferent.

    1. Wadium

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w wysokości 10 zł (dziesięć złotych 00/100) za każdą sztukę pojemnika, na rachunek: Bank Spółdzielczy w Chojnie o/Trzcińsko-Zdrój
Nr 94937010200400013020040001, przed zaplanowanym terminem sprzedaży. Wpłacone wadium zostanie zwrócone w przypadku nie wybrania oferty albo odwołania przetargu.
W przypadku wyboru oferty wadium zostanie zaliczone na poczet oferowanej ceny. Zaleca się, aby wadium wpłacone w pieniądzu było wyraźnie oznaczone nazwą kupującego wnoszącego wadium oraz jakiego dotyczy przedmiotu sprzedaży.

    1. Zastrzeżenie organizatora

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój zastrzega sobie prawo zamknięcia sprzedaży bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podawania przyczyny. Z tego powodu oferentom nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

    1. Informacja o treści przepisów § 28 Regulaminu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Trzcińsko -Zdrój.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu;
 2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. IV niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta.

    1. Termin zawarcia umowy sprzedaży.

Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę przekazując protokół do Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. Termin zawarcia umowy ustala się na 14 dni od daty sporządzenia protokołu.

Po zatwierdzeniu protokołu komisja wyznacza termin zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00