Dziś jest piątek 01 lipca 2022, dziś są imieniny: Haliny i Mariana

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
11515566
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

XLIV Sesja Rady Miejskiej

dodano: 2022-06-22 13:02:28

 

24 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku – Zdroju, w trybie hybrydowym odbędzie się XLIV Sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b)przyjęcie porządku dziennego obrad.
2.Informacja Burmistrza Gminy. 
3.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Raport o stanie Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2021 r.:
przedstawienie raportu, (druk nr 1/XLIV),
debata nad raportem,
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój wotum zaufania (druk nr 2/XLIV).
6. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój za 2021 rok:  
odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (druk nr 3/XLIV),
prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 (druk nr 4/XLIV),
dyskusja,
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2021 rok  (druk nr 5/XLIV).
7. Udzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój:  
odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. (druk nr 6/XLIV),
odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. (druk nr 7/XLIV),
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój (druk nr 8/XLIV).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój  na rok 2022 (druk nr 9/XLIV).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata  2022-2035 (druk nr 10/XLIV).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko-Zdrój (druk nr 11/XLIV).
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Trzcińsko-Zdrój (druk nr 12/XLIV).
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Trzcińsko-Zdrój na rok szkolny 2022/2023 (druk nr 13/XLIV).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (druk nr 14/XLIV).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (druk nr 15/XLIV).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości (druk nr 16/XLIV).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Trzcińsko-Zdrój 
w drodze przekazania prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (druk nr 17/XLIV).
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2023-2030”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druk nr 18/XLIV).
18.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy  dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (druk nr 19/XLIV).
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zakończenie sesji.

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00