Dziś jest niedziela 03 lipca 2022, dziś są imieniny: Jacka i Anatola

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
11520510
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

FUNDACJA PZU - INFORMACJA O KONKURSACH

dodano: 2022-05-04 15:37:16

 

Dotacje konkursowe to rodzaj programu własnego Fundacji PZU, skierowanego do fundacji, stowarzyszeń i uczniowskich klubów sportowych, których aktywność jest zgodna z obszarami naszej działalności oraz zakresem określonym w regulaminach poszczególnych konkursów.

W konkursach nie mogą brać udziału inne organizacje (m. in. szkoły, ośrodki kultury), a także osoby fizyczne.

Koło Gospodyń Wiejskich lub Ochotnicza Straż Pożarna może uczestniczyć tylko w przypadku posiadania statusu stowarzyszenia
i odpowiedniego wpisu do KRS.

Maksymalna kwota wsparcia w ramach:

  • konkursu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” oraz konkursu „Z Fundacją PZU po lekcjach” wynosi 50 000,00zł,
  •  konkursu „Fundacja PZU z kulturą” wynosi 15 000,00 zł.

Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany projekt w wysokości minimum 10% wartości Dotacji.

Z Fundacją PZU po lekcjach

50 000 zł

Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, przedszkoli (bezpośrednimi beneficjentami mogą być dzieci w wieku od 5 lat), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację nowatorskich, długofalowych projektów, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

Więcej informacji: https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

 

Młodzi niepełnosprawni - sprawni z Fundacją PZU

50 000,00 zł

Celem Konkursu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców).

 W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację innowacyjnych projektów aktywizacji społecznej kierowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

W ramach projektów należy uwzględnić zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja akcji podsumowującej projekt) oraz opracowanie systemowych form pomocy dla rodzin osób niepełnosprawnych.

Konkurs skierowany jest do :

1. fundacji,

2. stowarzyszeń,

3. uczniowskich klubów sportowych niedziałających w formie spółek, działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Więcej informacji: https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

                                        

Fundacja PZU z Kulturą

20 000,00 zł

Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej - szkół podstawowych, przedszkoli (bezpośrednimi beneficjentami mogą być dzieci w wieku od 5 lat), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających
do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.

Fundacja wspiera organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne.
W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację projektu zgodnie z celami konkursu.

Więcej informacji: https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

 

 Anna Maślańska - Koordynator

Dotacje konkursowe

tel.  (022) 582 30 63

e-mail:  amaslanska@pzu.pl

Konsultacje telefoniczne   w godz. 9.00-15.00

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00