Dziś jest piątek 29 maja 2020, dziś są imieniny: Teodozji i Magdaleny

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
8702774
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Stawki podatków na 2020 rok

dodano: 2019-10-30 10:01:01

Podczas XIII Sesji Rady Miejskiej Radni przyjęli nowe stawki podatków i opłat lokalnych na 2020 rok. W drodze uchwały przyjęto następujące stawki :

1. Od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 m2  powierzchni.
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni.
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni w tym: - gruntów , działek rekreacyjnych od  1 m2 powierzchni - 0,50 zł.
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09 zł od 1 m² powierzchni.

2.  Od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, – 7,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej w tym: - domków rekreacyjnych od  1 m2 powierzchni użytkowej - 8,05 zł

3. Od budowli:

 • od budowli, z zastrzeżeniem lit. b) - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170);
 • od budowli związanych z działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków – 1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170);

4. Ustala się dopłatę do taryfy dla wybranej taryfowej grupy odbiorców, o których mowa w art. 2 pkt. 3) ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków – dla grupy odbiorców L.3, tj. dla korzystających z osadnika imhoffa oraz z szamb zbiorowych, obowiązującą w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020r. w wysokości:- 10,42 zł za 1m3.
 

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00