Dziś jest czwartek 09 lipca 2020, dziś są imieniny: Zenona i Weroniki

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
8873603
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Nabór na ławnika

dodano: 2019-06-07 09:19:34

 

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój informuje o przystąpieniu do wyborów 1 ławnika do spraw rodzinnych na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie, na kadencję od 2020 r. do 2023 r. Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r. Zgodnie z art. 158 ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Zgodnie z art. 159 ustawy ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Uwaga!

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju:
1.prezesi właściwych sądów;
2.stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3.co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą i wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby.
Zapytanie o informację z Krajowego Rejestru Karnego należy złożyć w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, mieszczącym się przy ul. Kaszubskiej 42 w poniedziałek w godz. 8.00-18.00; od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00; tel. 91 4838381;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oświadczenie dot. postępowań z oskarżenia publicznego:
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona oświadczenie dot. posiadanej władzy rodzicielskiej:
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217; z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji – wymienione nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą:
1.imię (imiona), nazwisko,
2.numer ewidencyjny PESEL,
3.miejsce stałego zamieszkania,
4.własnoręczny podpis
- każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za:
1) wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa;
2)badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Uwaga!

Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju przed dokonaniem wyboru zasięga od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informację o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miejska w  Trzcińsku-Zdroju stwierdza w drodze uchwały.
Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez Zespół powołany przez Radę Miejską w Trzcińsku-Zdroju, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika jest dostępna:
1.Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości,  www.gov.pl/sprawiedliwosc , https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow
2.W Biurze Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju  przy ul. Rynek 15 w godzinach pracy Urzędu.
Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Rynek 15 w godzinach pracy Urzędu (od 7.30 do 15.30),
a także pocztą na adres: Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój – decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

Dodatkowe informacje dotyczące wyborów ławników można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju pod numerem telefonu 91 4148 088 wew. 30.
Wyborów ławników Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2019 r.
Więcej informacji można przeczytać TUTAJ

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00