Dziś jest piątek 18 stycznia 2019, dziś są imieniny: Piotra i Małgorzaty

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
7131153
osób

Wyróżnienia

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój OGŁASZA

dodano: 2018-01-04 11:19:33

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZANIE/WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018 W ZAKRESIE:

 

1). kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2). wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

3). zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa

 

Rodzaj i forma realizacji zadań oraz wysokość środków publicznych
I. Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania – 5.000,00 zł

 

II. Zadanie w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

1. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania – 128.000,00 zł

 

III. Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa       

1. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania – 2 000,00 zł

 

I. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zlecenie zadania publicznego oraz udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2. O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą ubiegać się:

a).organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 w/w ustawy

b).podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

3. Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie oferty organizacji pozarządowej (podmiotu) w terminie wraz z wymaganymi załącznikami oraz pozytywną oceną oferty wraz z propozycją dotacji przedstawioną Burmistrzowi przez Komisję Konkursową.

4. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz.

5. Od oceny Komisji i decyzji Burmistrza nie przewiduje się możliwości odwołania.

6. Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem a organizacją (podmiotem), której oferta została wybrana w drodze konkursu przez Komisję Konkursową i uzyskała akceptację Burmistrza.

7. Szczegółowe przeznaczenie dotacji zostanie określone w umowie.

 

II. Termin i warunki realizacji zadań

1.Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy  do 31 grudnia 2018 r.

2.Warunki realizacji zadania:

a).Zadanie publiczne musi być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

b).Odbiorcami zadania powinni być mieszkańcy Gminy Trzcińsko-Zdrój.

c).Organizacja (podmiot) zobowiązana jest do udzielania wszelkich informacji

dotyczących przebiegu realizacji zadania, dla którego została przyznana dotacja.

d).Po zakończeniu umowy organizacja (podmiot) zobowiązana jest złożyć sprawozdanie z wykonania zadania.
 

III. Termin składania ofert :

1. Termin składania ofert na poszczególne zadania do dnia 29 stycznia 2018 r. do godz. 15.30

2. Do oferty należy dołączyć:

1). aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (albo wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym),

2. Załączniki przedkładane w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez osoby uprawnione.

3. Podmioty uprawnione składają pisemne oferty realizacji zadania zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016  r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300) oraz zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4. Ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów) oraz składania oświadczeń woli.

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju lub nadsyłać pocztą na adres Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15, opatrzonych napisem:

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych wraz z nazwą zadania z zakresu:   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego lub wspierania i upowszechniania kultury fizycznej lub  z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

6. Oferty złożone po terminie oraz zawierające błędy formalne nie uzupełnione w terminie pięciu dni roboczych od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Procedurę otwarcia i wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza, na posiedzeniu zamkniętym, bez udziału oferentów, w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert.

2.Oferty będą analizowane i oceniane w oparciu o następujące kryteria:

1).Ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta

2).Ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

3).Ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób przy udziale, których oferent będzie realizował zadanie publiczne

4).Ocenę planowanego udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (przy wsparciu zadania)

5).Ocenę wkładu rzeczowego, osobowego w tym wolontariuszy i pracy społecznej członków

6).Ocenę rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (dotyczy organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadanie)

Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami

W roku ogłoszenia konkursu ofert nie przyznano żadnych dotacji.

Poniżej tabela przedstawiająca wysokość przyznanych dotacji w 2016 i 2017 roku.

ZADANIA

Wysokość środków przyznanych w roku 2016 w zł.

1). kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2 000,00

2). wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

130.832,00

3).  zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa

 

2 000,00

4). zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych

2 000,00

Razem

                136. 832,00

 

 

 

ZADANIA

Wysokość środków przyznanych w roku 2017 w zł.

1). kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2 000,00

2). wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

128.000,00

3).  zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa

 

2 000,00

4). zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych

2 000,00

Razem

                134. 000,00

 

 

ZAŁĄCZNIK:

Wiecej informacji BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00