Dziś jest piątek 18 stycznia 2019, dziś są imieniny: Piotra i Małgorzaty

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
7131227
osób

Wyróżnienia

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH - UWAGA NOWY TERMIN

dodano: 2018-01-08 00:00:00

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój z siedzibą w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Rynek 15 ogłasza sprzedaż w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników majątkowych:

JELCZ-ZASADA L090M 7,8t, rok produkcji 2003r., cena wywoławcza 13.100,00 zł

 

* Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym, zapisy nie obowiązujace przekreślono.

 

W ogłoszeniu o sprzedaży z dnia 04.12.2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

I. Termin i miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca

Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju najpóźniej do godziny 10:00 w dniu 15.01.2018 roku.

Wypełnioną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie zaleca się dopisek pozwalający na identyfikację oferty na sprzedaż autobusu.

Ofertę należy adresować na Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój, ul. Rynek 15,
74-510 Trzcińsko-Zdrój.

Oferta jest wiążąca do zawarcia umowy w przypadku wyboru oferty. W przypadku nie wybrania oferty, oferta jest wiążąca do uznania przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój sprzedaży za zakończoną.

II. Miejsce i termin przeprowadzenia sprzedaży

Przeprowadzenie sprzedaży zaplanowane jest na dzień 15 stycznia 2018 roku na godzinę 11:00, w sali posiedzeń nr 9 Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

 

Pozostałe zapisy w ogłoszeniu pozostają bez zmian.

 

I Termin i miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca

Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju najpóźniej do godziny 10:00 w dniu 13.01.2018 roku.

Wypełnioną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta pisemna na sprzedaż autobusu, nie otwierać przed 13.01.2018 godz. 11:00". Ofertę należy adresować na Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój, ul. Rynek 15,74-510 Trzcińsko-Zdrój.

Oferta jest wiążąca do zawarcia umowy w przypadku wyboru oferty. W przypadku nie wybrania oferty, oferta jest wiążąca do uznania przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój sprzedaży za zakończoną.

II. Miejsce i termin przeprowadzenia sprzedaży

Przeprowadzenie sprzedaży zaplanowane jest na dzień 13 stycznia 2018 roku na godzinę 11:00, w sali posiedzeń nr 9 Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego

Autobus można oglądać w miejscowości Trzcińsko-Zdrój w dniach od 15 grudnia do 10 stycznia 2017, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00. Przed planowanym przyjazdem należy telefonicznie ustalić konkretny dzień i godzinę przyjazdu.

IV. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta

Oferta pisemna złożona w toku składania ofert powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
  2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem mienia ruchomego lub Że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
  4. dowód zapłaty wadium — kopia

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o sprzedaży.

Za złożenie oferty niezgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu odpowiada oferent.

V. Wadium

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w wysokości 1310 zł (jeden tysiąc trzysta dziesięć złotych) na rachunek: Bank Spółdzielczy w Chojnie o/Trzcińsko-Zdrój Nr 94937010200400013020040001, przed zaplanowanym terminem sprzedaży. Wpłacone wadium zostanie zwrócone tylko w przypadku nie wybrania oferty. W przypadku wyboru oferty wadium zostanie zaliczone na poczet oferowanej ceny. Zaleca się, aby wadium wpłacone w pieniądzu było wyraźnie oznaczone nazwą kupującego wnoszącego wadium oraz jakiego dotyczy przedmiotu sprzedaży.

VI. Zastrzeżenie organizatora

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój zastrzega sobie prawo zamknięcia sprzedaży bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podawania przyczyny. Z tego powodu oferentom nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VII. Informacja o treści przepisów § 28 Regulaminu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Trzcińsko -Zdrój.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

  1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu;
  2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt.IV niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta.

VIII. Termin zawarcia umowy sprzedaży.

Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę przekazując protokół do Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. Termin zawarcia urnowy ustala się na 14 dni od daty sporządzenia protokołu.

Po zatwierdzeniu protokołu ze sprzedaży w drodze składania ofert pisemnych komisja wyznacza termin zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Więcej informacji:

-BIP Trzcińsko-Zdrój ogłoszenie sprzedaży JELCZ ZASADA L090M
Galeria zdjęć
Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00