Dziś jest piątek 01 lipca 2022, dziś są imieniny: Haliny i Mariana

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
11515502
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

dodano: 2017-10-19 15:29:28

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405),

podaję do publicznej wiadomości informację,

iż po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla: „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2017-2023".

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów i projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój wystąpił z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2017 — 2023 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 14 września 2017 r. oraz do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w dniu 14 września 2017 r.

W odpowiedzi na wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 26 września 2017 r. (znak: WOPN-OS.410.266.2017.MP) uznał, że analizowany projekt dokumentu spełnia normę zawartą w art. 46 pkt 2 ww. ustawy i spełnia przesłanki zawarte w art. 48 ust. 2 ustawy. Niniejszy organ stwierdził, że istnieje możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2017-2023" biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w piśmie z dnia 25 września 2017 r. (znak: NZNS.7040.1.100.2017) stwierdził, że można odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „ Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2017-2023"

Dokument obejmuje obszar jednej gminy. Realizacja zadań zawartych w projekcie dokumentu ma zasięg lokalny, a działania zaplanowane do realizacji w ramach przedmiotowego dokumentu nie spowodują znaczącego oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w uzgodnieniu określił, że rodzaj działań ujętych w przedmiotowym dokumencie wskazuje, iż większość z nich nie będzie wyznaczała ram dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a jedynie niektóre z nich mogą być rozpatrywane, po szczegółowym określeniu ich zakresu i parametrów jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku gdy w póżniejszych etapach planowania okaże się, że działania inwestycyjne będą wymagały przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zostaną one poddane stosownej ocenie. Generalną koncepcją celu rewitalizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz przeciwdziałanie marginalizacji zdegradowanego społecznie, ekonomicznie i przestrzennie obszaru gminy. Program doprowadzi do regeneracji społecznej zdegradowanych obszarów miasta, utworzenie strefy gospodarczej. Działania prowadzone w ramach rewitalizacji mają zmierzać do poprawy atrakcyjności terenu i wzrostu gospodarczego. Będą stymulować społeczność do podejmowania działań zmierzających do minimalizowania ubóstwa poprzez podejmowanie pracy, zagospodarowaniu nieczynnych gospodarczo terenów.

W granicach terenu gminy Trzcińsko-Zdrój znajdują się obszarowe formy ochrony przyrody, takie jak: obszary Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębiańska PLB320015, Jezioro Dobropolskie PLH320070, Gogolice —Kosa PLH320038 oraz w nieznacznej części na północy gminy Dolina Tywy PLH320050, otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego oraz przy granicy gminy obszary chronionego krajobrazu „A" Dębno — Gorzów i „B" Myślibórz, jak również liczne stanowiska gatunków zwierząt, roślin i grzybów chronionych i siedliska przyrodnicze Można uznać, że w wyniku realizacji założeń przedmiotowego dokumentu nie wystąpią znacząco negatywne oddziaływania na środowisko, gdyż głównym celem opracowania jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Ponadto, na dalszych etapach inwestycyjnych poszczególne przedsięwzięcia będą miały w miarę potrzeb, przeprowadzoną ocenę oddziaływania na środowisko w celu wykluczenia negatywnego oddziaływania.

W świetle art. 48 ust. 2 ustawy, mając na względzie uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest zasadne. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią uzgodnień w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku­Zdroju, ul. Rynek 15 w godzinach jego pracy, tj. poniedziałek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:00­-15:00).

 

Załącznik:
- Pismo.pdf
Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00