Dziś jest piątek 01 lipca 2022, dziś są imieniny: Haliny i Mariana

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
11515535
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Informacja

dodano: 2017-09-28 13:59:58

Wniosek o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcińsko — Zdrój na lata 2017-2023".

Działając na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), w odpowiedzi na pismo Zastępcy Burmistrza z dnia 13 września 2017 r. (data wpływu do tut. urzędu 14 wrzesień 2017 r.), dotyczące uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcińsko — Zdrój na lata 2017-2023" uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), zwanej dalej ustawą 00S, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty planów z dziedziny przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Działania przewidziane do zrealizowania w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcińsko — Zdrój na lata 2017-2023- będą obejmowały m.in. zadania z dziedziny transportu i gospodarki wodnej. Można założyć, że przedmiotowy dokument może wyznaczać ramy dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), a mianowicie w zakresie działań zaplanowanych w ramach Programu, tj. budowa infrastruktury drogowej i technicznej, w tym przebudowa i modernizacja istniejących dróg oraz uzupełnienie sieci drogowej o nowe ulice, czy budowa chodników i ścieżek rowerowych, a także modernizacja sieci kanalizacyjnej w Trzcińsko — Zdroju oraz doprowadzenie jej do pozostałych miejscowości w gminie.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż analizowany projekt dokumentu spełnia normę zawartą w art. 46 pkt 2 ustawy OOŚ, a więc zalicza się do dokumentów, dla których przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane.

Jednocześnie zgodnie z art. 48 ust. 1 i ust. 2 ustawy OOŚ organ opracowujący projekt dokumentu, po uzgodnieniu z właściwymi organami (m.in. regionalnym dyrektorem ochrony środowiska) może odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień tego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko oraz w przypadku, gdy analizowany dokument dotyczy niewielkich modyfikacji przyjętych już dokumentów lub obszarów w granicach jednej gminy. Biorąc pod uwagę, że działania zaplanowane do zrealizowania w ramach przedmiotowego dokumentu nie powinny znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko, a planowany dokument obejmuje obszar zlokalizowany w granicach administracyjnych gminy Trzcińsko — Zdrój, należy stwierdzić, że przedmiotowy projekt dokumentu spełnia przesłanki zawarte w art. 48 ust. 2 ustawy OOŚ.

Przy rozważeniu możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organ wziął pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy OOŚ, a mianowicie:

  1. charakter działań przewidzianych w projektowanym dokumencie — projekt ,Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcińsko — Zdrój na lata 2017-2023- jest dokumentem o charakterze strategicznym, w ramach którego przewidziano działania inwestycyjne oraz nieinwestycjne, mające na celu stworzenie warunków dla przekształceń funkcjonalnych, społecznych i gospodarczych, a w konsekwencji poprawy warunków życia oraz aktywizacji lokalnej społeczności i wzmocnienia jej integracji na obszarze gminy. W ramach działań inwestycyjnych zaplanowano m.in. budowę infrastruktury drogowej i technicznej, w tym przebudowę i modernizację istniejących dróg oraz uzupełnienie sieci drogowej o nowe ulice, czy budowę chodników i ścieżek rowerowych, a także modernizację sieci kanalizacyjnej w Trzcińsko — Zdroju oraz doprowadzenie jej do pozostałych miejscowości w gminie;
  2. rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko — biorąc pod uwagę charakter planowanego dokumentu (dokument o charakterze strategicznym) należy stwierdzić, że realizacja jego ustaleń nie powinna spowodować znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko. Ponadto rodzaj działań ujętych w przedmiotowym dokumencie wskazuje, że większość z nich nie będzie wyznaczała ram dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), a jedynie zgodnie z przedłożony projektem Programu część z nich może być rozpatrywane, po szczegółowym określeniu ich zakresu i parametrów, jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku, gdy na późniejszych etapach planowania okaże się, że jakiekolwiek działania inwestycyjne będą wymagały przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zostaną one poddane stosownej ocenie;
  3. cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w tym obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystanie terenu, a także formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie  z prawem międzynarodowym — w granicach terenu gminy Trzcińsko — Zdrój znajdują się obszarowe formy ochrony przyrody, jak: obszary Natura 2000 Ostoja Witnicko — Dębniańska PLB320015, Jezioro Dobropolskie PLH320070, Gogolice — Kosa PLH320038 oraz w nieznacznej części na północy gminy Dolina Tywy PLH320050, otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego oraz przy granicy gminy obszary chronionego krajobrazu „A" Dębno — Gorzów i „B" Myślibórz, jak również liczne stanowiska gatunków zwierząt, roślin i grzybów chronionych i siedliska przyrodnicze. Obszary przeznaczone do rewitalizacji znajdują się w większości w obszarach zagospodarowanych i jednocześnie w granicach niektórych wyżej wskazanych obszarów chronionych. Jednakże przy tak ogólnych zapisach dokumentu strategicznego, można uznać, iż w wyniku realizacji założeń przedmiotowego dokumentu nie wystąpią znacząco negatywne oddziaływania na środowisko, gdyż głównym celem opracowania jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Ponadto na dalszych etapach inwestycyjnych poszczególne przedsięwzięcia będą miały, w miarę potrzeb, przeprowadzane oceny oddziaływania na środowisko w celu wykluczenia negatywnego oddziaływania.

Mając powyższe na względzie stwierdzam, że dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcińsko — Zdrój na lata 2017-2023" istnieje możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Załącznik:
- Pismo Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.pdf
Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00