Dziś jest piątek 01 lipca 2022, dziś są imieniny: Haliny i Mariana

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
11515585
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Opinia Inspektora Sanitarnego na temat projektu - "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2017-2023"

dodano: 2017-09-27 10:21:54

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie wyraża opinię, że dla projektu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzcińsko - Zdrój na lata 2017-2023", nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Program rewitalizacji jest dokumentem koncepcyjnym, w którym planuje się proces rewitalizacji/naprawy obszarów dysfunkcyjnych i zdegradowanych. Dokument stanowi podstawę do ubiegania się o zewnętrzne źródła finansowania tego procesu, a jego zapisy są ściśle powiązane z założeniami innych dokumentów strategicznych i planistycznych. Głównym celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców na wyznaczonym obszarze rewitalizacji oraz zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, m.in. poprzez nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

Charakterystycznym i niezwykle istotnym elementem niezbędnym zarówno podczas opracowywania, jak i realizacji tego dokumentu jest partycypacja społeczna, czyli współudział wszystkich zainteresowanych procesem rewitalizacji, tj.: mieszkańców, przedsiębiorców oraz innych podmiotów i grup społecznych.

Analizowany dokument zawiera ogólną charakterystykę gminy Trzcińsko - Zdrój oraz diagnozę największych problemów i zagrożeń występujących na tym obszarze, na podstawie której wyznaczono obszar wymagający rewitalizacji, charakteryzujący się szczególnym skupieniem czynników i zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego zamierza się prowadzić rewitalizację. Ostatecznie do obszarów zdegradowanych na terenie gminy Trzcińsko, Zdrój włączono następujące jednostki: Chełm' Górny, Smuga, Rosnówko oraz Strzeszów,..natomiast miejscowość Stołeczna oraz fragment miasta Trzcińsko - Zdrój, charakteryzujące się również wysokim wskaźnikiem negatywnych zjawisk należeć będą do podobszarów zdegradowanych. Działania rewitalizacyjne na tych obszarach będą ukierunkowane przede wszystkim na rozwiazywanie problemów społecznych wraz z problemami współwystępującymi. Celem planowanych w tym zakresie zadań jest przede wszystkim zmniejszenie poziomu bezrobocia oraz zjawisk patologii społecznej i marginalizacji, ale także poprawa jakości życia mieszkańców poprzez remonty i modernizację miejsc użytku publicznego, czy organizowanie pozalekcyjnych warsztatów edukacyjno-rozwojowych dla dzieci i młodzieży.

Z informacji zawartych w uzasadnieniu wniosku wynika, iż realizacja ujętych w przedmiotowym projekcie przedsięwzięć ze względu na ich charakter oraz skalę, nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym na zdrowie i życie ludzi. Ponadto, wskazane w programie działania wykonywane będą na terenie obszaru mieszczącego się w granicach jednej gminy. W analizowanej sytuacji zachodzą więc przesłanki, zawarte w ww. art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, umożliwiające odstąpienie od przeprowadzenia dla projektu tego dokumentu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, a zwłaszcza uwzględniając prospołeczny charakter opracowania, Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie uznał, że dla projektu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzcińsko - Zdrój na lata 2017-2023, nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Załączniki:
- Opinia Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego.pdf
Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00