INFORMACJA W ZAKRESIE DEBATY NAD RAPORTEM O STANIE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

Strona_1 
 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

1.    Rada Miejska rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. 

2.    Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

3.    W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

4.    W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Trzcińsku-Zdroju pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

5.    Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie nie może być większa niż 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

6.    Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2022 rok odbędzie się w dniu 23 czerwca 2023 r.

7.    Zgłoszenia do debaty przyjmowane będą do dnia 22 czerwca 2023 r. w biurze Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju (Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój) pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu, to jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30-15.30 w piątek w godzinach 7.00-15.00. Zgłoszenia można nadać pocztą pod wskazany adres Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju lub dostarczyć osobiście. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca Gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

8.    Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

10. Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 22 czerwca 2023 r. nie będą rozpatrywane.

 

Więcej informacji: Raport o stanie gminy Trzcińsko-Zdrój za rok 2022

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności